Presenter SpeechLuke Sergott (Analysts)[ Good noon, ] everybody. Luke Sergott. I cover the Li...